FUGIN

MEMBERS

Current Member

Name Affiliation
UMEMOTO, Tomofumi (co-PI) Nobeyama Radio Ovservatory
MINAMIDANI, Tetsuhiro (co-PI) Nobeyama Radio Ovservatory
TORII, Kazufumi Nobeyama Radio Ovservatory
MATSUO, Mitsuhiro Nobeyama Radio Ovservatory
HASEGAWA, Tetsuo NAOJ Chile Observatory
MIZUNO, Norikazu NAOJ Chile Observatory
IZUMI, Natsuko NAOJ Chile Observatory
MULLER, Erik
HIROTA, Akihiko NAOJ Chile Observatory
HONMA, Mareki Mizusawa VLBI Observatory
MATSUMOTO, Naoko
KAMEGAI, Kazuhisa NOAJ Astronomical Data Center
HANDA, Toshihiro Kagoshima University
NAKANISHI, Hiroyuki Kagoshima University
OMODAKA, Toshihiro Kagoshima University
SHINNAGA, Hiroko Kagoshima University
KOIDE, Nagito Kagoshima University
HIRATA, Yuji Kagoshima University
ONISHI, Toshikazu Osaka Prefecture University
TOKUDA, Kazuki Osaka Prefecture University / NAOJ Chile Observatory
SETA, Masumichi Kwansei Gakuin University
TACHIHARA, Kengo Nagoya University
NISHIMURA, Atsushi Nagoya University
SANO, Hidetoshi Nagoya University
OHAMA, Akio Nagoya University
FUJITA, Shinji Nagoya University
YOSHIIKE, Satoshi Nagoya University
KOHNO, Mikito Nagoya University
OKAWA, Kazuki Nagoya University
INOUE, Tsuyoshi Nagoya University
TOSAKI, Tomoka Joetsu University of Education
ONODERA, Sachiko Meisei University
TSUDA, Yuya Meisei University
SATO, Kazuki The University of Tokyo
SOFUE, Yoshiaki The University of Tokyo
TSUBOI, Masato ISAS/JAXA
MOROKUMA-MATSUI, Kana ISAS/JAXA
YAMAGISHI, Mitsuyoshi ISAS/JAXA
HIGUCHI, Aya RIKEN
OHASHI, Satoshi RIKEN
OASA, Yumiko Saitama University
KUNO, Nario University of Tsukuba
SAITO, Hiro University of Tsukuba
CHIBUEZE, James University of Nigeria
MOORE, Toby Liverpool John Moores University
EDEN, David Liverpool John Moores University
RIGBY, Andrew Cardiff University

Past Member

Name Affiliation
KURIKI, Mika University of Tsukuba (Graduated)
COSTES, Jean Nagoya University (Graduated)
HATTORI, Yusuke Nagoya University (Graduated)
TAKAHASHI, Ryo Osaka Prefecture University (Graduated)
TAKADA, Shota Osaka Prefecture University (Graduated)
KUWAHARA, Sho The University of Tokyo (Graduated)
KOBAYASHI, Yukinori Joetsu University of Education (Graduated)
OZAWA, Takeaki Kagoshima University (Graduated)
MIZUKUBO, Kohei Kagoshima University (Graduated)
UESUGI, Masahiro Kagoshima University (Graduated)
MAEBATA, Miru Kagoshima University (Graduated)
YANG, Zi Kagoshima University (Graduated)